Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     สวนสวยโรงเรียนงาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  เด็กดี มีคุณภาพ

สีประจำโรงเรียน             สีม่วง –ชมพู

  สีม่วง  หมายถึง  ความมั่นคง

         สีชมพู   หมายถึง   ความอ่อนโยน

คติพจน์             คุณธรรมนำปัญญา

ปรัชญาของโรงเรียน   ปัญญา  นรานํ  รตนํ

                                       ปัญญาเป็นรัตนของคนดีตราประจำโรงเรียน