Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระ

จำนวนครู

ชาย

หญิง

รวม

ภาษาไทย

1

3

4

คณิตศาสตร์

-

4

4

วิทยาศาสตร์

1

4

5

สังคมศึกษาฯ

1

4

5

สุขศึกษาฯ

2

1

3

ศิลปะ

1

1

1

การงานฯ

2

4

6

ภาษาต่างประเทศ

1

3

4

ครูอัตราจ้าง

1

2

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

-

-

รวม

10

26

36