Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


นางยุพิน  แก่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกนกทิพย์  ผดุงขันธ์


นายจำลอง  แก่นแก้ว


นายสมพร  ทวนไกรพล

นางสาวปิ่นเงิน  ทาสุวรรณ


นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์