Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 ในระว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 
ได้รับเกียรติจากนายอำเภอหนองไผ่ นายจรัส ศรีมูล เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "ม่วง-ชมพู เกมส์"

Image Gallery