Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

พานักเรียนร่วมถวายพระพรและร่วมกิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์

ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจำปี 2557

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2557