Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคามกตัญญูต่อครู และได้ตระหนักถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558


พิธีไหว้ครู 2558